Yunus Emre Sevgi ve Hoşgörünün En Güçlü Sesi

Yunus Emre’nin hayatı, sanat anlayışı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler

Yunus Emre, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. 13. yüzyılın sonunda Anadolu’da yaşayan şair sevgi ve hoşgörüyü en iyi anlatan sanatçılardan biri kabul edilir.

Şiirleri yüzyıllardır okunan Yunus Emre gerek dil gerekse de içerik bakımından Türk edebiyatının zirvelerinden biri kabul edilir.

Yunus Emre’nin yaşamı

Yunus Emre’nin doğduğu yer hakkında bilgiler kesin olmamakla birlikte Sivrihisar’a bağlı Sarıköy’de doğduğu söylenmektedir. Konya, Şam ve Azerbaycan’da yaşadığı söylenir.

Bugüne kadar hakkında pek çok efsane söylenegelmiştir. Anadolu’nun pek çok kentinde mezarı bulunmaktadır. Halk Yunus Emre’yi o kadar sevip benimsemiştir ki onu kendi şehrinden biri olarak görmek istemiştir.

Yunus Emre’nin kıtlık döneminde ailesinin geçimini sağlamak için evden ayrıldığı ve bu sırada Taptuk Emre adlı tasavvuf büyüğü ile tanışıp dergahına girdiği söylenmektedir. Yine Yunus Emre’nin burada uzun yıllar kaldıktan sonra hocalık yaptığı da belirtilmektedir.

Yunus Emre’nin eserlerinin konusu

Yunus Emre’nin amacı, sevgi yoluyla dünyada yaşayan tüm insanların hem kendileriyle hem evrenle kaynaşmasını sağlamak ve sonsuz yaşamda ebedi hayata doğmalarını sağlamaktır.

Şiirlerinde Allah inancını ve insan sevgisini coşkun bir lirizmle ele alan sanatçı, işlediği konular yönüyle evrenseldir.

Tasavvuf felsefesi. Xll. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlamış; Mevlana, Sultan Velet, Ahmet Fakih gibi şairlerle edebiyata girmiştir ve Yunus Emre de bu etkiyle şiirler yazmıştır. Yunus Emre tasavvuf dilini halk seviyesine indirerek bu şiiri zirveye taşımıştır.

Anlaşılması zor en felsefî kavramları bile bugün dahi zevkle okunabilecek nitelikteki arı bir Türkçeyle yalın bir şekilde ifade etmiştir. Yunus Emre, varlık-yokluk. İnsan-Allah-ölüm ilişkilerini en iyi şekilde sade bir dille halka sunmuştur.

Yunus herkese karşı; fakir, zengin, Hıristiyan, Müslüman ayrımı yapmayan geniş bir sevgi besler.

Din bağnazlığının ötesinde bütün dünyayı kuşatan bir insan sevgisine ulaşabilmiş olması onu yüzyılların ötesinden çağımıza taşımıştır.

Yunus Emre’nin sanat anlayışı

Oğuz lehçesinin en güzel örneklerini Yunus Emre vermiştir. Yunus Emre’nin şiirleri kendisinden sonra gelen Halk şairlerine örnek olduğu gibi, ilahileri de Anadolu’da oluşan çeşitli tarikat mensuplarının meydana getirdiği Tasavvufî Halk edebiyatına ilham kaynağı olmuştur. Bu yönüyle “Yunus tarzı” hem Aşık hem de Tasavvufî Halk edebiyatının kökenini oluşturur.

Hem hece hem aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Ancak hece ölçüsünde daha başarılıdır.

Birçok dile çevrilen şiirleriyle dünya edebiyatının önemli şairleri arasında yerini almıştır Kendinden sonraki birçok şairi etkilemiştir.

Yunus bütün duyuş ve düşünüşlerini büyük bir sadelik ve kolaylıkla şiirleştirmiştir.

Yunus, Kuran-ı Kerim’i anlayacak kadar Arapçaya; Mevlâna Celaleddin’in şiirlerine nüfuz edecek kadar da Farsçaya hakimdir. Yunus şiirlerinde halkın kolayca anlayacağı bir dil kullanmıştır. Eserlerinde Arapça-Farsça sözcüklere de yer vermiştir. Ancak bu sözcükler Türk halkının kullandığı sözcüklerdir.

İlahi nazım türünün en güzel örneklerini vermiştir.

Sade ve derin anlamlı şiirleri sehl-i mümteni tarzın en güzel örnekleridir. Sehl-i mümteni kolay gibi görünen ancak yazılması güç şiirler için kullanılan bir tabirdir.

Yunus Emre’nin eserleri

Risaletü’n Nushiyye

“Öğütler kitabı” anlamına gelir. Bu eserde dini-didaktik konular anlatılmıştır.

Divan

Daha çok ilahi türünde yazılmış şiirlerinin toplandığı eserdir.

 

Şu yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Emin Bülent Serdaroğlu Hem Başarılı Bir Şair Hem de Ünlü Bir Futbolcu

Fecriati Topluluğunun Özellikleri ve Fecriati Beyannamesinin Maddeleri

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir