Divan Edebiyatı Nazım Türleri 7 Farklı Tür Hakkında Bilgi

Divan edebiyatında en yaygın kullanılan nazım türleri

Nazım türü, bir şiirin konusu yönüyle aldığı isimdir. Nazım şekli ise şiirin ölçü ve kafiyeye göre adlandırılmasıdır.

Mesela gazel, kaside ve mesnevi gibi kavramlar nazım şeklidir. Çünkü bu isimlendirme şiirlerin teknik özellikleri ile ilgilidir. Ancak şiirin konusuna göre yapılan tevhit, münacaat ve hiciv gibi isimlendirmeler ise nazım türü adını alır.

Divan edebiyatında en yaygın biçimde tercih edilen 7 farklı nazım türü şunlardır:

Divan edebiyatı nazım türleri 1

Tevhit

Allah’ın birliğini ve yüceliğini, azamet ve kudretini anlatan şiirlere denir. Genellikle kaside nazım biçimiyle yazılır. Divanların en başında yer alır.

Divan edebiyatı nazım türleri 2

Münacaat

Allah’a yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan, daha çok kaside nazım biçimiyle yazılmış şiirlerdir. Divanların en başında yer almaktadır. Nesir biçimiyle yazılanlara tazarruname denir.

Divan edebiyatı nazım türleri 3

Naat

Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Düzyazı şeklinde olanı da vardır. Naatlarda Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve saygı dile getirilir. Onun hayatı, hicreti, mihracı, dini yayma konusunda verdiği mücadele ve mucizeler anlatılır. Genelikle kaside nazım biçimiyle yazılır.  Fuzuli’nin “Su Kasidesi”  ve Süleyman Çelebi’nın Vesiletü’ü Necat (Mevlit)’ı en güzel örneğidir.

Divan edebiyatı nazım türleri 4

Methiye

Methetme, övme anlamına gelen methiye, edebiyatta    
Halifeler, padişahları, sadrazamları, devlet ileri gelenlerini ve din büyüklerini ( medh-i çihar – yar-ı güz’in)  övmek için yazılan şiirlerdir. En güzel örneklerini Nef’i vermiştir.   Methiyeler  genelikle Kaside nazım biçimiyle yazılır.

Divan edebiyatı nazım türleri 5

Fahriye

Şairin kendini övdüğü kendi üstünlüklerinden bahsettiği şiirlerdir. Fahriyeler genelikle kasideler içinde bir bölüm olabilir, ancak çeşitli şiirler içinde de fahriyelere yer verebilir. Bu türün en önemli şairi Nefi’dir.

Divan edebiyatı nazım türleri 6

Hicviye

Bir kişiyi, toplumu veya bir olayı yermek, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Bu tür şiirlere âşık edebiyatinda “taşlama”, Batı edebiyatinda “satirik şiir” denir.

Nef’î, divan edebiyatında hiciv türünün en ünlü temsilcisidir.

Divan edebiyatı nazım türleri 7

Mersiye

Bir kimsenin ölümünden duyulan acıyı ve üzüntüyü dile getirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.

Mersiyeler genellikle “terkib-i bent” nazım biçimiyle yazılır.

Bu şiirlere islamiyet öncesi Türk edebiyatında “sagu”, âşık edebiyatında “ağıt” denir.

En güzel örneği, Baki’nin Kanuni Mersiyesi’dir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Cahit Külebi Anadolu’yu Anlatmayı İlke Edinen Şair

 

Yusuf Ziya Ortaç Beş Hececiler Akımının En Üretken Sanatçısı

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir