Aylar: Şubat 2018

Fecriati Topluluğunun Özellikleri ve Fecriati Beyannamesinin Maddeleri

Fecriati topluluğunun sanat anlayışı hakkında her şey Fecriati edebiyat topluluğu Servetifünun akımına tepki olarak ortaya çıkan ancak kısa bir süre sonra dağılan edebi gruptur. Türk edebiyatında beyanname yayınlayarak yayın hayatına başlayan ilk edebi gruptur. Fecriati topluluğu kısa bir süre varlık gösterse...

Halide Nusret Zorlutuna (Kadın Yazarların Annesi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Halide Nusret Zorlutuna’nın yaşamı ve eserleri Milli mücadele döneminin önemi kadın yazarlarından biridir. Kurtuluş Savaşı döneminin en fazla sevilen şairlerinden olan Zorlutuna, kadın yazarlara örnek olmuş ve bu nedenle “Kadın Yazarların Annesi” lakabını almıştır. Şiir Yazmaya Mütareke yıllarında başlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın...

Sempozyum (Bilgi Şöleni) Hakkında Önemli Açıklamalar

Sempozyum anlatım biçiminin tüm özellikleri Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. Sempozyumun genel özellikleri şöyle sıralanabilir: Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır. Sempozyumlar, panel ve...

Gülşehri Mantıkut Tayr Kitabının Yazarı

Gülşehri yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri On dördüncü yüzyılın başlarında Kırşehir’de yaşamış, mutasavvıf şairdir. Ahiliğin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Mutasavvıf bir kişiliğe sahiptir. Nazım tekniğine olan hakimliği, dili ve aruz veznini iyi kullanması onu çağının öncülerinden yapmıştır. Ahilik teşkilatına mensup sanatçı,...

Hatıra (Anı) Türü Üzerine Önemli Açıklamalar

Hatıra (Anı) Türünün En Önemli Özellikleri Edebiyat ve sanat yaşamında önemli eserler yazmış, devlet yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş ya da önemli olaylara tanıklık etmiş kişilerin düşüncelerini, yaşadıklarını, gördüklerini edebî kaygıyı ön planda tutarak ele aldığı yazılara hatıra (anı) denir.  Anı türünün...

Attila İlhan Maviciler Topluluğunun En Önemli Temsilcisi

Attila İlhan’ın yaşamı ve eserleri Attila İlhan cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Şiir, öykü, roman ve deneme türünde eserler vermiş ancak şair kimliği ile tanınmıştır. Türk edebiyatında “Maviciler” olarak bilinen edebi akımı başlatmıştır. 1946 yılında bir partinin düzenlediği...

Bayburtlu Zihni Sergüzeştname Kitabının Yazarı

Bayburtlu Zihni ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenler Asıl adı Mehmet Emin’dir. “Bayburtlu” takma ad olarak kullanılmıştır. İlk tahsilini yaptıktan sonra Erzurum ve Trabzon’da tahsilini tamamlayarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da divan kâtipliği yaptı. Şiirlerini hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazdı. Bayburt’un Rus...

Klasisizm (Kuralcılık) Akımının Tüm Özellikleri

Klasisizm akımı hakkında önemli açıklamalar On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir akımdır. Klasik kelimesi köken itibariyle “seçme” anlamındaki Latince “classicus”tan gelmektedir. Klasisizm, öncelikle hümanist felsefe, rönesans ve reform hareketlerinin yaşandığı sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve felsefi ortamda filizlenmiştir. Klasisizm çok...